html5 templates

Projecte Activa't
Matemàtiques

Aprenentatge per a la vida

El nostre objectiu

"Aprendre per a la vida no és una opció, és una obligació"

Aprendre per a la vida és el principal objectiu que hem de compartir tota
la comunitat educativa. Per això volem compartir amb vosaltres algunes
idees per reflexionar sota el guiatge de Francisco Zariquiey.

1

L’escola educa per a la vida

Tenim l’oportunitat d’oferir als alumnes
les eines necessàries perquè es puguin integrar activament i constructivament dins dels diferents escenaris socials.

2

Hem de perseguir la motivació

En molts moments l’escola ha educat per a l’escola. Hem confós les finalitats amb els mitjans. Hem prioritzat les qualificacions i els reconeixements, que poc han tingut a veure amb la vida dels alumnes.

3

Vivim un moment de canvi educatiu

Superar la visió més academicista de la vida escolar i estar atents a la velocitat a la qual es produeixen els canvis és el gran repte.

Mobirise

El nostre camí

Volem oferir als alumnes les eines per a ser:

Més oberts*

Perquè es relacionin bé amb els altres, resolguin conflictes constructivament i cooperin. Tot això en contextos socials diversos i multiculturals.

Més autònoms*

Perquè es puguin desenvolupar de manera autoregulada i eficaç en un entorn ampli i complex.

Més globals*

Perquè s’utilitzen les eines (llenguatges, coneixements i tecnologies) de manera interactiva.

Més competents

Aprenentatges sense data de caducitat perquè dissenyin, gestionin i avaluïn els seus projectes personals.

Més compromesos

Perquè, en definitiva, no només hem de preparar els alumnes per viure al món, sinó també per canviar-lo.

* Les competències de DeSeCo (Definició i Selecció de Competències, de l'OCDE): un far davant el canvi i la incertesa. 

Mobirise

Les claus del projecte

Activa't té tot el que necessites

Adaptat als àmbits i dimensions, Activa't treballa les competències bàsiques pròpies dels àmbits segons les dimensions, seguint les orientacions del Departament d’Educació.

Títol clau 1 Projecte Activa't: Més comprensió real per als alumnes
Títol clau 2 Projecte Activa't: Més innovació amb sentit
Títol clau 3 Projecte Activa't: Més transferència d'aprenentatge
Títol clau 4 Projecte Activa't: Més interconnexió, més digital

Més comprensió real per als alumnes


Alumnes que aprenen millor perquè comprenen

Activa't és un projecte per a la diversitat que t'ofereix diversos recursos per adaptar-te a les necessitats de cada alumne. Tot amb un llenguatge senzill i entenedor, pròxim als nens i nenes, perquè tots els alumnes se sentin motivats i capaços i comprenguin millor. 

 • Accés més fàcil: Lectura més fàcil, continguts més sintètics i visuals. 
 • Bastides de suport: Perquè puguis ajudar els alumnes en els continguts o processos més complexos pas a pas. 
 • Aprenentatge experiencial i manipulatiu: Experiències manipulatives àmplies i motivadores. 
 • Resolució de problemes: Perquè els teus alumnes desenvolupin estratègies per resoldre tot tipus de problemes. 
 • Habilitats comunicatives: Tot el treball a l'aula tindrà present el valor de la comunicació i la seva importància en l'aprenentatge. 
 • Comprensió lectora: Per treballar les destreses de la competència lecotra des de l'àrea de matemàtiques de forma pautada i progresiva. 

Més innovació
amb sentit


Alumnes que  treballen junts per aprendre sols 

L’aprenentatge cooperatiu millora la motivació per l’aprenentatge i la comprensió dels continguts. Per això et proposem unes matemàtiques comunicatives, comprensives i manipulatives. Per atendre la diversitat dels alumnes per mitjà de suports metodològics contrastats.

 • Aprenentatge cooperatiu: Un plantejament senzill i infal·lible, que va pas a pas i que és transversal al llarg de tot el projecte. Trobareu:

- Pautes de patrons de cooperació i les tècniques a emprar més adequades en cada moment.

- El programa Cooperem, que inclou: una guia i eines cooperatives en l'entorn digital i una carpeta amb una varietat de materials per a l'aula. 

(Autoria: Francisco Zariquiey)

 • Aprendre a pensar: Perquè ho visquis com una manera de fer les coses i no com una feina addicional. Trobareu:

- El programa Mediadors del pensament, que inclou: la guia Mediadors del pensament, eines d'Aprendre a pensar en l'entorn digital i una carpeta amb una varietat de materials per a l'aula.  

(Autoria: Javier Bahón)

Més transferència de l'aprenentatge

Com es treballa a l’aula amb Activa’t per aconseguir la transferència d'aprenentatge

1

Ens activem

En l’obertura de cada bloc d’activitats proposem una activitat reptadora per situar l’alumne en el contingut de la sessió i detectar les seves idees prèvies.

2

Comprenem

Té una part de teoria lligada a l’activació i una altra part d’activitats de comprensió directa a fi de comprovar el grau d’adquisició.

3

Apliquem

Activitats per aprofundir en els continguts emprant diversos processos cognitius: observar, relacionar, raonar... I transferir-los a la vida quotidiana.

4

Comprovem el que hem après:

Activitats per comprovar els aprenentatges i la seva utilitat pràctica.
Activitats de metacognició al final de les unitats i els blocs (El meu diari) per reflexionar sobre el procés d’aprenedre.
Autoavaluacions interactives

Més interconnexió: més digital


Un aprenentatge més personalitzat i tan digital com vulguis

Un entorn senzill i amigable amb eines i funcions per atendre la diversitat.
Sempre som a prop. T’ajudarem perquè en treguis el millor profit.
 • Per arribar a tots els alumnes: fitxes i activitats interactives pas a pas i per nivell, de comprensió lectora... A més a més, podràs crear grups i assignar tasques de manera individual o en grup.
 • Per motivar els alumnes: activitats gamificades, concursos en línia, recursos per al treball manipulatiu, tutorials i vídeos.
 • Perquè et comuniquis amb els alumnes i la seva família: fòrums, el Diari d'aprenentatge...
 • Perquè ho tinguis tot en un únic lloc: accés unificat a serveis educatius com ara continguts, gestió del centre...  
 • Eines cooperatives: tutorials, guia, eines de gestió de l'aula, rols...
 • Eines d'Aprendre a pensar: videoconsells, estratègies de pensament, guia, organitzadors gràfics interactius...
 • Per preparar les classes: índex de continguts, guia didàctica, programacions...
 • Perquè puguis flexibilitzar l'avaluació: proves i registres d'avaluació segons les dimensions, generador d'activitats, instruments de repàs (per unitat, trimestral, final...), motor d'activitats interactives, rúbriques...

Continua des de l'app

Actualitzada, fora de línia, versàtil i funcional

Continguts webpack Projecte Activa't Matemàtiques Educació Primària

Per saber-ne més:

Descarrega i consulta el catàleg, una unitat de mostra del llibre de l'alumne o una mostra dels recursos del professor. O bé demana una llicència demo. Tot des del Webpack, una plataforma a la qual s'hi pot accedir des de qualsevol dispositiu!